การผลิตพุทรา โดยกลุ่มเกษตรเมืองเกาชุง

IMG_7797

การศึกษาดูงานเรื่องการผลิตพุทรา กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพุทราเมืองเกาชุง (Kaohsiung) เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพุทรา จำนวน 4 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 110 ราย พื้นที่ปลูกทั้งหมด จำนวน 40 เฮกตาร์ (250 ไร่)

สวนพุทรา 90917_๑๗๑๐๐๙_0031

IMG_7888

ต้นพุทราจะปลูกโดยการเพาะเมล็ดเพื่อจะได้ต้นพุทราที่มีรากแก้วที่สมบูรณ์แข็งแรง จากนั้นจึงใช้กิ่งพันธุ์ดีมีเสียบยอด การปลูกพุทราในเมืองเกาชุงส่วนใหญ่จะปลูกในโรงเรือนเพื่อลดความแรงของลมและฝน เพราะเมืองเกาชุงเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สวนพุทรา 90917_๑๗๑๐๐๙_0013

สำหรับในช่วงเดือนที่พุทราออกดอก จะเปิดมุ้งตาข่ายด้านข้างของโรงเรือนเพื่อให้ผึ้งหรือแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรเข้าไปในโรงเรือน โดยเกษตรกรจะมีการใช้กลิ่นน้ำหมักปลาในการล่อแมลงให้เข้าไปในโรงเรือน และเมื่อพุทราเริ่มติดผลจะปิดมุ้งตาข่ายลง

สวนพุทรา 90917_๑๗๑๐๐๙_0011

จะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคม และในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน จะเป็นช่วงบำรุงและจัดการแปลง และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม และจะตัดแต่งกิ่งในช่วงเดือนเมษายน

สวนพุทรา 90917_๑๗๑๐๐๙_0038

การทำพุทรานอกฤดูจะมีการเปิดไฟในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเร่งให้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นลง เนื่องจากแสงมีผลต่อระยะการเก็บเกี่ยวของพุทรา ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเร่งให้พุทราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะเป็นช่วงที่ตลาดมีความต้องการผลผลิตมาก และมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 500 – 600 NTD ซึ่งพุทราที่ออกในช่วงปกติจะราคาประมาณ 100 – 150 NTD

สวนพุทรา 90917_๑๗๑๐๐๙_0054

เกษตรกรจะมีการปลูกพุทราต้นใหม่แซมระหว่างต้นพุทราต้นที่มีอายุมาก โดยในแปลงที่ศึกษาดูงานจะมีต้นพุทรา 2 รุ่น คือ พุทราที่มีอายุ 26 ปี และพุทราที่มีอายุ 3 ปี เมื่อต้นพุทราต้นใหม่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมให้ผลผลิต จะทำการขุดต้นพุทราที่มีอายุมากออกจากแปลง

สวนพุทรา 90917_๑๗๑๐๐๙_0043

การให้น้ำ จะให้น้ำทุก 3 วัน ครั้งละ 10 นาที การใส่ปุ๋ย จะแบ่งใส่ปุ๋ยจำนวน 3 ระยะ คือ ระยะตัดแต่งกิ่ง ระยะติดตาดอก และระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

โดยในช่วงก่อนการเกี่ยวผลผลิตจะลดปริมาณการให้ปุ๋ยไนโตรเจนลง และเพิ่มการให้ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียม สูงกว่าช่วงอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหวาน

ความถี่ในการใส่ปุ๋ย คือ ใส่เดือนละ 1 ครั้ง อัตราการใส่ปุ๋ยจำนวน 40 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์

การตัดแต่งกิ่ง พุทราทุกต้นมีการเสียบยอดพันธุ์ดี โดยจะเว้นกิ่งตรงกลางของต้นไว้เพื่อใช้ในการผสมเกสรเท่านั้น และเมื่อเก็บผลผลิตออกไปแล้วในแต่ละรอบจะตัดกิ่งทิ้งเพื่อให้ยอดใหม่ขึ้นมา โดยจะตัดแต่งกิ่งที่อยู่เหนือบริเวณที่เสียบยอดและในระยะที่ติดต่อดอก 2 เดือน (พฤษภาคม – มิถุนายน) จะมีการตัดแต่งกิ่งเล็กน้อย ใน 1 ช่อดอก จะมีดอกประมาณ 20 – 30 ดอก จะมีการคัดดอกที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 7 – 8 ดอก และเมื่อติดผลจะคัดผลที่ดีสุดไว้เพยง 1 ผลต่อกิ่ง เพื่อให้ได้ผลที่สมบูรณ์ น้ำหนักประมาณ 200 กรัม ปัญหาโรคและแมลง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้งขาว แอนแทรกโนส และในช่วงฤดูฝนจะพบโรครากเน่า

IMG_7799

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s