การผลิตฝรั่ง โดยกลุ่มเกษตรเมืองเกาชุง

การศึกษาดูงานเรื่องการผลิตฝรั่ง เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เมืองเกาชุง (Kaohsiung) สมาชิกกลุ่มเกษตรผู้ปลูกฝรั่งจำนวน 76 ราย พื้นที่ปลูก 66 เฮกตาร์ (412.50 ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,200 ตันต่อปี มูลค่าต่อปีประมาณ 45,000,000 NTD รายได้เฉลี่ยต่อปีของเกษตรกรต่อรายประมาณ 600,000 NTD

IMG_7889

โดยทางกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทุก 3 เดือน จากเจ้าหน้าที่ของ TARI และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเกษตรกร

มีการแปรรูปผลผลิตฝรั่งเป็นฝรั่งอบแห้ง เบเกอรี่จากฝรั่ง น้ำฝรั่ง ฯลฯ ผลผลิตของทางกลุ่มเกษตรกรจะส่งไปจำหน่ายที่เมืองไทเป (Taipei) ราคาจำหน่ายประมาณ 50-70 NTD ผลผลิตฝรั่งของกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพดี และมีความหวานมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ (% Brix) เนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม ดินมีความสมบูรณ์ ระบายน้ำและอากาศดี

IMG_7777

พันธุ์ฝรั่งที่ปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมือง (Pearl Guava) 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ที่มีเมล็ด และพันธุ์ที่ไร้เมล็ด ระยะปลูก ความยาวระหว่างต้น 250 เซนติเมตร ความยาวระหว่างแถว 300 เซนติเมตร

ระบบน้ำที่ใช้ภายในแปลงเป็นระบบน้ำหยด การจัดการของกลุ่มเกษตรกรจะมีห่อผล 2 ชั้น ด้วยโฟมกัน กระแทก และพลาสติกใสเจาะรู จะห่อผลเมื่อผลมีขนาดตั้งแต่ 1 – 2 นิ้ว หลังจากห่อผล 3 เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ สาเหตุที่มีการห่อผลฝรั่งเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้ การห่อผลจะใช้แรงงานคนในการห่อผลทั้งหมด แรงงาน 1 คน สามารถห่อผลฝรั่งได้ประมาณ 2,000 ผลต่อวัน

IMG_7784IMG_7789IMG_7787

รวมระยะเวลาตั้งแต่ระยะติดตาดอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือน แต่ในช่วงฤดูหนาวจะยาวนานกว่าฤดูร้อนประมาณ 3 เดือน

การให้ปุ๋ยจะให้ปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง อัตรา 6 – 7 กิโลกรัมต่อต้น สลับกับการให้ปุ๋ยโดยจะขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ในระยะรอบทรงพุ่ม หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการตัดแต่งกิ่งทุกครั้ง

ฝรั่ง 90917_๑๗๑๐๐๙_0024ฝรั่ง 90917_๑๗๑๐๐๙_0052

ผลผลิตทั้งหมดจะขนส่งไปยังโรงคัดบรรจุของกลุ่มเกษตรกร โดยจะมีการคัดเกรดผลผลิตโดยใช้แรงงานคน ในการเลือกผลที่เสียหรือมีตำหนิออก ผลที่มีคุณภาพจะถูกส่งไปที่รางเลื่อนเพื่อคัดเกรดผลผลิตตามน้ำหนัก โดยแบ่งออกเป็น 6 เกรด ตามน้ำหนัก ดังนี้

  • เกรด 1 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 450 กรัม
  • เกรด 2 น้ำหนัก 400 – 450 กรัม
  • เกรด 3 น้ำหนัก 350 – 400 กรัม
  • เกรด 4 น้ำหนัก 300 – 350 กรัม
  • เกรด 5 น้ำหนัก 250 – 300 กรัม
  • เกรด 6 ขนาดน้อยกว่า 200 กรัม

IMG_7780IMG_7782

หลังจากคัดเกรดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรจุใส่กล่อง ขนาด 12 กิโลกรัม (เกรด 1) และขนาด 20 กิโลกรัม (เกรด 2 – 6) พร้อมราดน้ำเปล่าประมาณ 0.5 ลิตรลงไปในกล่องก่อนปิดฝากล่อง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง เนื่องจากผลผลิตทั้งหมดจะขนส่งโดยรถบรรทุกไปยังเมืองไทเป รายละเอียดข้างกล่องจะระบุเกรดของฝรั่ง เครื่องหมาย QR code และบาร์โค้ดแสดงข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตให้แก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบย้อนกลับได้

IMG_7793IMG_7786

Reference: รายงานการฝึกอบรม On the Job Training.pdf

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s